top of page
Portret in de natuur

Charter

LifeMe Charter

Levensstijl als medicijn, of kortweg LifeMe, vertrek van het uitgangspunt dat levensstijl krachtige mogelijkheden biedt om gezondheid te bevorderen en zelfs heel wat aandoeningen ‘om te keren’. Het idee is al eeuwenoud en gekend in zowat alle culturen maar het is vooral sedert de voorbije drie decennia dat er een duidelijke wetenschappelijke basis voor bestaat  op basis van onderzoek bij dieren en mensen (randomised controlled trials  (RCT’s), langlopende cohortestudies en ander epidemiologisch onderzoek). Dit gaf aanleiding tot levensstijlgeneeskunde en een benadering die gekend staat als lifestyle as medicine. Hierop is ook LifeMe gebaseerd.

 

LifeMe vertrekt van zeven pijlers:

 1. omgaan met stress

 2. gezonde voeding

 3. voldoende beweging

 4. goede sociale contacten

 5. voldoende goede slaap

 6. een gezonde leefomgeving (zowel fysiek als psychosociaal)

 7. het belang van levensdoel en mindset

 

Voor elk van deze pijlers zou er meer onderzoek moeten komen. Een probleem hierbij is dat dergelijke onderzoeken complex en duur zijn en dat de dit veel minder dan bij geneesmiddelen het geval is resulteert in een patenteerbaar product dat winst oplevert. Op maatschappelijk vlak en voor de patiënten is er echter wel degelijk grote winst te halen door preventie en soms “omkeren” van chronische aandoeningen (zoals diabetes en hart- en vaataandoeningen). Daarom pleit LifeMe vzw om meer te investeren in onderzoek over de impact van levensstijlaanpassingen en wil het zelf ook als actieve partner hieraan meewerken.

 

Toch is er ondertussen voldoende wetenschappelijke evidentie die aantoont dat we dringend de LifeMe-aanpak moeten inzetten om de gezondheid te bevorderen en ziekte terug te dringen. Steeds meer zorgverleners, onderzoekers en niet in het minst ook patiënten/ervaringsdeskundigen onderkennen dan ook het belang van LifeMe.

 

Er moet echter nog veel gebeuren om LifeMe een prominente plaats te geven in onze gezondheidszorg en ons dagelijks leven. Zo moeten patiënten nog al te vaak zelf op zoek gaan naar informatie en komt het thema levensstijl nog te weinig aan bod in de opleiding artsen en andere zorgverleners. Nog al te vaak wacht men tot de problemen, die gedurende decennia symptoomloos groeien voor ze zich manifesteren in chronische aandoeningen, aangepakt worden met levensstijlaanpassingen. Deze chronische aandoeningen vormen ook een risicofactor bij infecties zoals covid-19. Daarom is het nog steeds de beste strategie om problemen te voorkomen door preventie via een gezonde levensstijl.

 

Met dit LifeMe charter kunt u als persoon of organisatie aangeven dat u achter de principes van LifeMe staat door dit charter te ondertekenen. LifeMe vzw kan dan in naam van de ondertekenaars pleiten voor meer aandacht voor een gezonde levensstijl en maatregelen om dit te promoten, bijvoorbeeld in

 • wetenschappelijk onderzoek

 • de opleiding van zorgverleners (artsen, paramedici, coaches…)

 • de terugbetaling van LifeMe behandelingen door ziekenfondsen

 • de promotie van een gezonde leefomgeving zowel op fysiek vlak (beperking van luchtvervuiling, schadelijke stoffen zoals hormoonverstoorders…), psychsociaal vlak (beperken van stress, diverse vormen van uitsluiting, eenzaamheid…) als op het vlak van reclame (zoals beperken van promotie op ongezonde voeding.

 • Het in contact brengen van personen met een zorgvraag met zorgverleners die werken volgens de LifeMe principes en het charter ondertekend hebben

 • Het organiseren van opleidingen voor zorgverleners die zich willen verdiepen in LifeMe om dit in de praktijk te brengen bij hun patiënten.

 

Wie het lifme charter ondertekend verklaart zich ook bereid om te werken volgens de richtlijnen van best practice.

 

LifeMe label

Wie het LifeMe charter ondertekent komt in aanmerking om het LifeMe label te bekomen. Hiermee geeft u aan dat u achter de LifeMe principes staat, dat u de intentie heeft om optimaal volgens deze principes te werken. Dit gebeurt door een eenvoudige verklaring op eer en de bereidheid om, desgewenst bijkomende informatie te bezorgen aan de medewerkers van LifeMe vzw om de correctheid van uw verklaring te verifieren. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als er vragen of klachten komen van klanten of patiënten.

 

Om de administratiekosten te dekken en verdere LifeMe initiatieven mogelijk te maken vragen wij een financiele bijdrage die afhankelijk is van uw situatie (individuele persoon, kleine instelling of grote organisatie).[1]

 

LifeMe uitgangspunten

 • LifeMe werkt volgens de principes van evidence based medicine en best practice. Dit impliceert dat er bij voorkeur gewerkt wordt met richtlijnen en programma’s die gebaseerd  zijn op robuust wetenschappelijk onderzoek. In elk geval mag het niet ingaan tegen beschikbare wetenschappelijke kennis en moet men steeds het principe ‘primum non nocere’ (in de eerste plaats niet schaden) voor ogen houden.

 • Om evidence-based te kunnen werken moet er echter meer geïnvesteerd worden in onderzoek naar het effect van levensstijl.

 • Een groot deel van de huidige morbiditeit en vroegtijdige mortaliteit is het gevolg van een niet-optimale levensstijl. Levensstijlaanpassingen zijn vaak de eerste keus aanpak.

 • Door levensstijlaanpassingen kunnen mensen hun eigen gezondheid in handen nemen. Daardoor spelen ze een actieve rol om hun gezondheid te optimaliseren (patiënt empowerment).

 • Zelf je gezondheid in handen nemen impliceert echter niet dat mensen met schulgevoelens  moeten beladen worden. Een ongezonde levensstijl is vaak het gevolg van een leefomgeving en een socio-economische situatie die het moeilijk of zelfs onmogelijk maken om gezond te leven.  Het zijn dan ook niet toevallig de meest kwetsbare groepen die het ongezondst leven, relatief meer levensstijlgerelateerde problemen ervaren en vroeger dan gemiddeld sterven. We moeten daarom vermijden mensen te stigmatiseren omwille van hun levensstijl en hen zoveel mogelijk ondersteunen om tot een goede levensstijl te komen.

 • Tegelijkertijd moet ook erkend worden dat elke aanpak zijn beperkingen heeft. Dat geld ook voor LifeMe. Daarom moet men, indien nuttig, ook tijdig gebruik maken van andere mogelijkheden geneesmiddelen, chirurgie e.a. vormen van medische technologie.

 • Promotie van gezonde levensstijl is een belangrijke verantwoordelijkheid van de overheid en instanties zoals ziekenfondsen. Hoewel het in eerste instantie geld kost, kan het op (middenlange) termijn sterk kostenbesparend zijn.

 • Levensstijl heeft vooral te maken met gewoontevorming en die is vooral in de vroeger kinderjaren bepalend. Daarom is er bijzondere aandacht nodig om een gezonde leefomgeving te creeren, vooral bij kinderen.

 • Levensstijlaanpassingen en levensstijlgeneeskunde zijn de eerste en voor de handliggende tools die daarom als eerste keuze moeten gelden. Dat betekent echter niet dat, indien nodig of nuttig, geneesmiddelen, chirurgie e.a. vormen van medische technologie niet kunnen ingezet worden.

 

 

[1] Voor het bekomen van het LifeMe-label gelden volgende standaardkosten:

 • individuele zorgverleners: 30 euro/jaar

 • organisaties met max. 10 werknemers

 • organisatie met max. 100 werknemers: 500 euro/jaar

 • organisatie met max. 1000 werknemers: 1000 euro/jaar

 • organisaties met meer dan 1000 werknemers: 5000 euro/jaar

(onderscheid maken tussen profit en non-profit organisaties?)

Ik neem deel aan het LifeMe Charter

En zou zo graag het LifeMe Label verkrijgen

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Bedankt voor de inzending!

bottom of page